خدمات # بازرسی_ فنی_ جوش_بتن

شرکت در زمینه# بازرسی_فنی،آزمایشگاه های جوش-بتن و ژئوتکنیک فعالیت دارد . شرح قیمت تا پایان سال ۹۵ بشرح ذیل است که با تجهیزات کامل آماده  همکاری است

  •  خدمات مهندسی جوش با تجهیزات کامل#NDT :
  • بخش اجرای عملیات
  • بازرسی عینی (چشمی)#VT ،بازرسی رنگ برای هر روز حدود ۳۰ متر طول ۲٫۱۷۶٫۰۰ ریال
  • بازرسی بروش مافوق صوت آلتراسونیک#UT با وسائل برای ۱۲ متر طول ۲٫۱۷۶٫۰۰ ریال
  • بازرسی بروش مایع نافذ#PT با لوازم کامل برای ۱۵ متر طول ۹۷.۹۰۰ ریال
  •  بازرسی بروش ذرات مغناطیسی #MTبرای ۱۵ متر طول ۱۳۳٫۸۰۰ ریال
  • بازرسی بروش پرتونگاری صنعتی #RTبا تفسیر هر متر ۱۳٫۰۰۰.۰۰۰ ریال
  • باتخفیف ویژه ، بهمراه گزارش۲۵۰٫۰۰۰ تومان بهمراه بازرس رنگ وابعادی  PT/UT/VT  اکیپ حومه تهران
  • برای اطلاعات بیشتر به وب سایت http://www.fazhdary.com یا شماره همراه 9121307127 تماس حاصل فرمایید.
Advertisements
نوشته‌شده در بازرسی فنی | برچسب‌خورده با , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

كارگاه كوپال بازرسي فني سازه بيمارستان امام

كارگاه كوپال بازرسي فني سازه بيمارستان امام

تصویر | منتشرشده در بدست | برچسب‌خورده با | دیدگاهی بنویسید

كارگاه ساخت سازه بيمارستان امام-شركت كوپال

بازرسي فني جوش

تصویر | منتشرشده در بدست | برچسب‌خورده با | دیدگاهی بنویسید

ndt

پیوند | منتشرشده در بدست | دیدگاهی بنویسید

بازرسی بروش التراسونیک

۱
F 2 4 آزمون فراصوتي ۰
1
2 4 1 مقدمه
به صورت گسترده ايي به منظور كنترل كيفيت قطعات در صنعت مورد استفاده قرار (UT) آزمون فراصوتي
مي گيرد. مهمترين كاربردهاي اين تكنيك، كشف عيب و اندازه گيري ضخامت مي باشد . با استفاده از آزمون
فراصوتي كشف جاهاي خالي، شكل ، اندازه و موقعيت آنها ميسر مي شود. امكان اندازه گيري ضخامت لوله ها و
F جداره مخازن با تراگذارها ۱ ي
F 2 فراصوتي فراهم بوده، اهميت كاربردي آن در مطالعات مرتبط با خوردگ ۲ ي
3 مي باشد.
فراصوت همچنين مي تواند به منظور تعيين تفاوت هاي ساختاري و خواص فيزيكي مواد مورد استفاده قرار
گيرد. ريشه اين مسئله به تاثير پذيري يا حتي تضعيف امواج فراصوتي توسط روش هاي عمليات حرارتي، اندازه
دانه و مدول الاستيسيته باز مي گردد.
مهمترين مزاياي آزمون فراصوتي عبارتند از :
F مي تواند به منظور تعيين خواص مكانيكي و ريز ساختا ۳ ر 
4 مورد استفاده قرار گيرد.
قابليت تصوير برداري را داراست . 
اقتصادي و قابل حمل مي باشد. 
براي تمام حالات ماده بجز پلاسما و فرآيند مكش قابل استفاده است. 
از شدت نور تاثير نمي گيرد. 
2 4 2 كشف عيب
F هنگامي كه يك كريستال پيزو الكتريك۴
5 توسط پالس هاي الكتريكي ولتاژ بالا تحريك شود با فركانس
F تشدي ۵ د
1 به ارتعاش درمي آيد، در نتيجه نوساناتي با فركانس بالا توليد مي نمايد . اين امواج صوتي كه توسط
۱ – Ultrasonic testing
۲ – Transducer
۳ – Corrosion
۴ – Microstructure
۵ – Piezoelectric Crystal
۲
F تراگذار يا واحد تحقيق۶
2 ايجاد شده اند به درون قطعه ايي كه مي بايست بازرسي شود انتقال مي يابند . تكنيك
F آزمون فراصوتي هنگامي كه تراگذار در تماس مستقيم با قطعه آزمون باشد به عنوان آزمون تماسي۷
3 شناخته شده
است.
F چنانچه عيوب يا ناپيوستگيهايي در قطعه آزمون وجود داشته باشد، نوعي عدم تطابق صوتي ۸
4 ايجاد مي گردد
كه در نتيجه آن بخشي از يا همه انرژي فراصوتي به تراگذار بازتاب مي يابد. يك كريستال پ ز يوالكتريك در درون
F پژواك ۹ » تراگذار ، امواج صوتي بازتاب يافته يا
را به پالس هاي الكتريكي تبديل مي كند كه دامنه آنها در « 5
F تناسب با خصوصيات عيب بوده ، زمان حركت يا زمان را بش ۱۰
6 آنها در درون قطعه به فاصله عيب از سطح
ورودي بستگي دارد. امواج فراصوتي همچنين از سطح پشتي قطعه نيز بازتاب مي يابند كه اين بازتاب نمايشگر
كل فاصله پيموده شده توسط موج خواهد بود. نشانه هاي عيب يا نشانه هايي كه براي اندازه گيري ضخامت قطعه
مورد استفاده قرار مي گيرند بطور پيوسته بر روي صفحه نمايش كامپيوتري ظاهر مي گردند . شكل 2 22
F تكنيك تماسي پالس  پژواك ۱۱
7 را توضيح داده ، پالس اوليه ، نشانه عيب و بازتاب سطح پشتي را نمايش
مي دهد.
۱ – Resonant Frequency
۲ – Search Unit
۳ – Contact Testing
۴ – Acoustic Mismatch
۵ – Echo
۶ – Time of flight
۷ – Pulse – echo contact
شكل 2  22 : تكنيك آزمون
تماسي پالس  پژواك
۳
تكنيك متداول ديگر در كشف عيوب به روش فراصوتي ، آزمون غوطه وري مي باشد. در اين حالت تراگذار و
قطعه آزمون هر دو درون مايعي كه معمولاً آب است، غوطه ور مي گردند. مزيت اين رو ش آن است كه آب در
F نقش يك جفت ساز ۱۲
F 1 با عامل اتصال ۱۳
2 عمل نموده ، انرژي فراصوت را به دورن قطعه منتقل مي كند.
شكل 2 23 تكنيك آزمون غوطه وري را توضيح داده، يك نمايش متداول را ارائه مي كند.
شكل 2  23 : تكنيك آزمون غوطه وري پالس  پژواك
F 2 4 3 فركان ۴ س۱
3
20 ) يك فركانس فراصوتي يا KHZ) از نظر تئوري ، هر فركانس بالاتر از 20.000 سيكل بر ثانيه
اصطلاحاً فركانسي فراتر از محدوده صوتي نرمال تلقي مي شود. در عمل، تراگذارهاي فراصوتي و تجهيزات آنها
200 به كار گرفته مي شوند اين ام واج به سهولت در جامدات MHZ 50 تا KHZ در محدوده فركانس
يكنواخت و مايعات با ويسكوزيته پايين حركت نموده، شديداً توسط حفره ها، گازها يا هوا مستهلك مي شوند.
در آزمون فراصوتي ، تراگذار ممكن است شامل يك يا بيش از يك كريستال پيزوالكتريك باشد كه به مدت
يك تا سه ميكرو ثانيه تحريك شده، امواج كوتاه فراصوت را توليد مي كند. امواج در قطعه آزمون حركت كرده،
۱ – Couplant
۲ – Coupling agent
۳ – frequency
۴
تو  سط سطح پشتي بازتاب مي ياب  ند. پس از اين نخستين ع  بور م وج از درون قطع ه، ترا  گ ذار در نقش
F يك دريافت كنند ۱۵ ة
1 موج بازتاب عمل خواهد كرد. اين سيكل عبور و دريافت مي تواند 60 تا 1000 بار (يا حتي
بيش ر ت ) تكرار شود.
را ارائه مي كند. UT شكل 2 24 انتشار پالس
شكل 2 24 توليد كننده پالس فراصوت
رابطه بين فركانس، طول موج و سرعت در روابط زير ارائه شده است.
V = λ×f
λ = V×f
f = V×λ
كه در آن :
cm/S سرعت موج = V
cm طول موج = λ
HZ فركانس = f
۱ – Receiver
۵
منظور از سرعت ، كميتي است كه بر اساس آن ارتعاشات فراصوتي از مواد مختلف عبور مي كنند، سرعت موج
به خواص الاستيك ماده و نوع ارتعاش بستگي دارد.
F از ديدگاه عملي، انتخاب فركانس آزمون بر اساس حساسي ۶ ت۱
1 و ميزان نفوذ صوتي مورد نياز صورت مي گيرد .
در حالت كلي كريستالهاي فركانس بالا حساسيت بيشتري نسبت به ناپيوستگيها نشان مي دهند، حال آنكه
كريستالهاي با فركانس پايين تر عمق نفوذ بيشتري را فراهم مي كنند. همه فركانس ها به خوبي براي مواد
F دانه ري ۱۷ ز
F 2 يا براي آزمون غوطه وري جواب مي دهند. از آنجا كه مواد دانه درشت۱۸
3 تمايل به پرا ن كده نمودن امواج
دارند، فركانسهاي بالا معمولاً براي اين گونه آزمون ها مورد استفاده قرار نمي گيرند . به دليل ماهيت شكننده
10 به ندرت براي آزمونهاي تماسي كاربرد دارند. MHZ كريستالهاي فركانس بالا، فركانس هاي بالاتر از
2 4 4 انتشار امواج فراصوتي
چهار نوع اساسي انتشار امواج فراصوتي عبارتند از :
F 1 امواج طولي يا فشاري ۱۹
4
F 2 امواج برشي يا عرضي ۲۰
5
F 3 امواج سطحي يا ريلي ۲۱
6
F 4 امواج صفحه ايي يا لمب ۲۲
7
امواج طولي مانند اصوات شنيد اري ، درماهيت خود فشاري مي باشند . انبساط و انقباض
5 جابجايي – متناوب كريستال پيزوالكتريك، اين نوع موج را ايجاد مي كند . مطابق شكل 2
۱ – Sensitivity
۲ – Fine grained
۳ – Coarse – grained
۴ – Longitudinal or compression waves
۵ – Shear or transverse waves
۶ – Surface or Rayleigh waves
۷ – Plate or Iamb waves
۶
ذرات در جهت انتشار موج مي باشد. موج طولي تنها گونه ايي از موج است. كه مي تواند در درون مايعات حركت
كند .
شكل 2  25 : حركت ذرات و جهت انتشار در امواج طولي
در امواج عرضي يا برشي، ارتعاش ذرات عمود بر جهت ا ت نشار موج مي باشد. عبور زاويه دار امواج فراصوت از
F درون مواد، موج عرضي ايجاد مي نمايد. گوه هاي پلاستيك ۲۳ ي
57º 27.5 (زاويه بحراني اول ) تا º 1 با زوايه هاي
90 در قطعات فولادي مورد استفاده قرار º 33 تا º (زاويه بحراني دوم) به منظور ايجاد موج عرضي با زاويه
90 ، موج عرضي در سطح قطعه انتشار يافته، يك موج سطحي توليد مي كند. شكل 2 26 º مي گيرند. در زوايه
رابطه بين جهت ارتعاش ذرات و جهت انتشار در امواج عرضي را ارائه مي كند.
شكل 2  26 : حركت ذرات و جهت انتشار در امواج عرضي
۱ – Plastic wedge
۷
مطابق شكل 2 27 امواج سطحي با ميرايي ناچيزي در جهت انتشار ، حركت مي نمايند. انرژي اين نوع موج،
با نفوذ به زير سطح ماده شديداً كاهش مي يابد. اين امواج در آزمون غوطه وري وجود نداشته، جابجايي ذرات در
آنها مسيرهاي بيضي شكلي را پديد مي آورد.
شكل 2 27 : حركت ذرات و جهت انتشار در امواج سطحي
چنانچه انرژي فراصوت در صفحات نسبتاً ضخيم توليد شود، توسط امواج لمب انتشار خواهد يافت . اين امواج
سرعت هاي متفاوت داشته، ميزان اين تفاوت به ضخامت ماده و فركانس ارتعاش بستگي دارد.
شكل 2 28 دو حالت ارتعاشي متداول در امواج لمب را نمايش مي دهد.
F 2 4 5 امپرانس صوتي ۲۴
1
نشان داده مي شود، حاصلضرب چگالي در سرعت موج طولي در آن ماده Z امپرانس صوتي يك ماده كه با
مي باشد. رابطه امپرانس در تساوي زير ارائه شده است.
z (g/cm2.s) = d (g/cm3) × 7 (cm/s)
۱ – Acoustic Impedance
شكل 2 28
حركت ذرات و
انتشار در امواج
لمب
۸
در واقع امپرانس صوتي يك ماده خصوصيات بازتاب و عبور دهي آن را تعيين مي كند به گونه ايي كه هر چه
نسبت امپرانس مواد غير همجنس افزايش يابد، مقدار موج عبوري از فصل مشترك آنها كاهش خواهد يافت و به
ديگر بيان ميزان انرژي بازتابيده بيشتر خواهد بود. هوا امپرانس ص وتي بسيار كمي دارد . آب داراي امپرانس
صوتي بيشتري است و امپرانس صوتي آلومينيوم و فولاد بسيار بيشتر از هوا و آب است.
25F
1
F 2 4 6 بازتاب و شكست ۲۶
2
امواج فراصوتي هنگامي از فصل مشترك دو ماده مختلف بازتاب مي يابند كه نوعي عدم تطابق امپرانس رخ
دهد. اين عدم تطابق عمدتاً در مرز آب  فلز، فلز  عيب و يا دو فلز با خواص مختلف ايجاد مي گردد . يك
خاصيت مهم آن است كه زاويه موج تابش همواره با زاويه موج بازتاب برابري مي كند.
F شكل 2 29 روابط زوايه ايي امواج تابش ۲۷
F 3 بازتاب ۲۸
F 4 و شكست ۲۹
5 را ارائه مي كند.
شكل 2 29 : رابطه ميان زاويه تابش، زاويه شكست و زاويه بازتاب
[ ۱ – جهت مطالعه امپرانس صوتي مواد مختلف مراجعه فرماييد به [ 1
۲ – Reflection and Refraction
۳ – Incident
۴ – Reflected
۵ – Refracted
۹
با توجه به شكل 2 29 مي توان گفت هنگامي كه امواج فراصوت به صورت زاويه دار از ماده ايي به ماده ايي
F ديگر وارد شوند، به دليل تغيير جهت (يا سرعت) امواج در مر ۰ ز۳
F 1 مشترك پديده شكست ۳۱
2 رخ مي دهد، ضمن
اينكه همواره مقداري از انرژي در مرزها بازتاب خواهد يافت. در آزمون تماسي براي ايجاد امواج برشي، يك گوه
پلاستيكي به كريستال پيزوالكتريك در واحد تحقيق اضافه مي گردد كه در نتيجه امكان ورود زاويه دار امواج به
درون قطعه مهيا مي شود. در آزمون غوطه وري به منظور زاويه دار نمودن و نهايت اً توليد امواج برشي از
تراگذارهاي خاصي استفاده مي گردد كه در آنها امكان تنظيم دستي زاويه موج ورودي فراهم است . موج طولي
ايجاد شده در گوه پلاستيكي يا در آب ، با ورود به قطعه آزمون به صورت يك موج برشي ظاهر مي گردد، اين
پديده به حالت تبديل معروف است.
شكل 2  30 زواياي تابش ، شكست و تفسير حركت ارتعاشي ذرات را ارائه مي كند.
F به كمك قانون اسنل ۳۲
3 زواياي بازتاب و شكست قابل محاسبه خواهند بود.
۱ – Boundary
۲ – Refraction
۳ – Snell’s law
شكل 2 30
حالت تبديل و
زاويه امواج در
آزمون تماسي
۱۰
كه در آن :
زاويه تابش : ø1
زاويه شكست : ø2
سرعت صوت درماده اول : V1
سرعت صوت در ماده دوم : V2
F  انكسار، پراكندگي و ميراي ۳۳ ي V
1
تداخل امواج يا الگوهاي انكسار در امواج فراصوتي عبوري در درون قطعه، همچنين در امواج بازتاب از
ناپيوستگيهاي كوچك مشاهده مي شوند. دو عامل موثر بر اين پديده، يكي پراكندگي يا واگرايي اشعه تراگذار و
ديگري الگو يا پروفيل اشعه صوتي بوده كه تاثير واگرايي اشعه تراگذار، چنانچه در جدول 1 4 ارائه شده است به
[ فركانس و قطر تراگذار بستگي دارد.[ 1
Angle of Divergence
(deg)
Divergence
(in./ft)
Diameter
(in)
Crystal frequency
(MHz)
6
0.62
1
5
14
1.50
1
2.25
30
3.00
1
1
30
3.00
2
0.5
جدول 1 4 : واگرايي اشعه تراگذار در فولاد بر اساس فركانس و قطر
پراكندگي به تفرق امواج فراصوتي در نتيجه زبري و نامنظمي هاي سطوح اطلاق مي گردد . چنين سطوحي
امواج فراصوت را در جهات مختلف چنان باز مي تابانند كه توسط تراگذار قابل كشف نخواهند بود.
برآورد و اندازه گيري ميرايي امواج فراصوتي در مواد به دليل آثار واگرايي امواج ، پراكندگي، انكسار و حتي
جفت سازي نامناسب دشوار مي باشد. برخي خواص مواد نظير سختي، عمليات حرارتي ، هدايت حرارتي ، اندازه
دانه، اصطكاك ويسكوز، ساختار كريستالي ، پسماندهاي الاستيك و مدول يانگ بر اين د پيده تاثيرگذار مي باشند.
۱ – Diffraction , Dispersion and Attenuat
Sin ø 1 Sin ø 2
=
V1 V2
۱۱
F 2 4 7  مناطق فرنل و فرانهوف ۳۴ ر
1
F الگوي موج فراصوتي توليد شده توسط تراگذار از دو منطقه فرنل يا منطقه نزديك ۳۵
2 و منطقه فرانهوفر يا
F منطقه دو ۳۶ ر
3 تشكيل مي شود. نوسان در شدت امواج  كه به عنوان تداخل نيز از آن ياد مي گردد  در منطقه
فرنل كه نزديك سطح تراگذار است، اتفاق مي افتد. در منطقه دور از يك موج يكنواخت ، شدت صوت در مركز
آن بيشينه بوده و البته دامنه هر سيگنال به صورت نمايي نسبت به فاصله كاهش خواهد يافت . طول منطقه
نزديك با افزايش فركانس كريستال افزايش و با كاهش قطر كريستال كم مي شود . در آزمون غوطه وري با
انتخاب مسير مناسب آب مي توان اثر منطقه نزديك را تا حد زيادي حذف نمود.
2 4 8 توليد امواج فراصوتي
تبديل پالس هاي الكتريكي به ارتعاشات مكانيكي و بازگرداني ارتعاشات مكانيكي به پالسهاي الكتريكي ، پايه
و اساس آزمون فراصوتي است. تراگذار پيزوالكتريك كه نقش فرستنده و گيرنده را ايفا مي كند درواقع قطعه ايي
F۳ سراميك قطبي ۷
F۳ 4 يا بلوره ايي ۸
5 است كه الكترودهايي در دو طرف آن قرار گرفته اند. سه ماده متداول در ساخت
F آن عبارتند از كوارتز ۳۹
F 6 ، سولفات ليتيم ۴۰
F 7 و سراميك هاي قطبي ۴۱
. 8
بلوره هاي كوارتز به دليل پايداري الكتريكي و حرارتي خود مشهو ر هستند، در بسياري از مايعات انحلال
F ناپذيرند، در برابر سايش و پيرسختي ۴۲
F 9 مقاوم بوده ، استحكام مكانيكي ۴۳
10 بالايي دارند . يك محدوديت عمده
بلوره هاي كوارتز آن است كه راندمان الكترومكانيكي پاييني دارند. بدين معنا كه پالس هاي الكتريكي پر انرژي،
ارتعاشات ضعيفي ايجاد مي كنند، از اين ديدگاه بلوره هاي مذكور كم راندمان ترين مولدهاي فراصوتي اند.
۱ – Fresnel and Fraunhofer Fields
۲ – Near – field
۳ – Far – Field
۴ – Polarized ceramic
۵ – Crystalline Material
۶ – Quartz
۷ – Lithium sulfate
۸ – Polarized ceramics
۹ – Aging
۱۰ – Mechanical strength
۱۲
F بلوره هاي ليتيم سولفات از يك سو خواص ميراكنند ۴ ه۴
F 1 خوبي دارند و بدين سان بهترين قدرت تفكيك ۴۵
2 را
ايجاد نموده، از سوي ديگر به لحاظ راندمان مبدل هاي متوسطي به شمار مي روند. به اين دلايل، تراگذارهاي
ليتيم سولفات به عنوان بهترين دريافت كننده ها مورد توجه قرار گرفته، تنها محدوديت عمده آنها عدم قابليت
165 مي باشد. ºF استفاده در دماهاي بالاتر از
F سراميك هاي قطبي بيشترين راندمان تبديل و بالاترين حساسيت ۴۶
3 (توانايي تشخيص عيوب كوچك ) را دارا
F هستند. از مشكلات عمده سراميك هاي قطبي، يكي استحكام مكانيكي پايين و ديگري ظرفيت الكتريكي ۴۷
4
بالاست كه مورد اخير به محدود نمودن حد بالاي فركانس كاري از طريق كاهش امپرانس منجر مي گردد.
به منظور كاهش اين مشكلات، سراميك هاي قطبي در حالت بهي ه ن تحت فركانسهايي محدود به 2.25 تا
5.0 مگاهرتز به كار گرفته مي شوند.
كريستالهاي پيزوالكتريك هنگامي كه توسط پالس هاي الكتريكي ولتاژ بالا تحريك شوند، انبساط و انقباض
مي يابند. به ديگر بيان ضخامت آنها به صورت تابعي از ولتاژ اعمال كه عموماً از 100 تا 2000 ولت متغيير
است تغيير خواهد نمود. شكل 2 31 اين قاعده را ارائه مي كند.
به صورت منطقي، چنانچه يك ارتعاش مكانيكي با فركانس معين به بلوره اعمال گردد، ولتاژي د ر
1 ولت و با فركانس حدود فركانس مكانيكي ارتعاش ، ايجاد مي گردد. . 0 تا 0 . محدوده 001
۱ – Dampening
۲ – Resolution
۳ – Sensitivity
۴ – Electrical capacitance
شكل 2 31
اثر ولتاژ متناوب بر
ضخامت و ارتعاش
بلوره
۱۳
2 4 9 ساخ م تان واحد تحقيق (تراگذار)
F تراگذار فراصوتي از يك پوسته مناسب با محل اتصال الكتريك ۸ ي۴
F 1 ، پشت بن ۹ د۴
F 2 ، ماده پيزوالكتريك ۵۰
3 ، لنزهاي
F تمركز صوت ۱ ي۵
F۵ 4 و وسيله تاخير زماني ۲
5 (در صورت نياز) تشكيل مي شود. ميزان تاثير واحد تحقيق به منظور ايفاي
F پهناي ان بد۵۳ ، Q نقش در كاربردي خاص به
F 6 ، فركانس ، حساسيت ، امپرانس صوتي و توان بازياب ۴ ي۵
7 بستگي دارد.
Q5F دارد. پارامتر
8 براي يك تراگذار توسط رابطه زير ارائه مي شود.
Q=Fr / F2 – F1
كه در آن
پهناي باند : F2 – F1
فركانس تشديد المان : Fr
است. Fr 0 دامنه . كه در آن دامنه برابر 707 Fr فركانسي بالاتر از : F2
است. Fr 0 دامنه . كه در آن دامنه برابر 707 Fr فركانسي پايين تر از : F1
حساسيت، به توانايي واحد تحقيق در كشف بازتاب يا پژواك هاي ناشي از عيوب كوچك
دلالت داشته، به لحاظ عملي با قابليت فرستندگي و گيرندگي آن متناسب اس ت. امپرانس صوتي
F يك تراگذار محصول چگالي ۵۶
9 و سرعت صوت در آن بوده ، توان بازيابي (قدرت تفكيك ) ،
پتانسيل جداسازي بازتاب هاي دو عيب يا دو بازتاب كننده است كه در نزديكي هم قرار گرفته اند .
F براي مثال، در آزمون تماسي تراگذار مي بايست براي تشخيص پالس سطح جلوي ۵۷
، 10
۱ – Electrical connector
۲ – Backing
۳ – Piezoelectric material
۴ – Lens
۵ – Time delay material
۶ – Bandwith
۷ – Resolving power
از 1 تا 10 تغيير م يكند – ۸ Q قابل ذكر است عموماً در كاربرد آزمونهاي غير مجرب، مقدار پارامتر
۹ – Density
۱۰ – Front surface
۱۴
F۵ پالس اوليه ۸
F 1 ، يا عبور اصلي ۵۹
F۶ 2 از بازتاب هاي سطح نزديك ۰
3 قطعه قدرت تفكيك مناسب داشته باشد . قدرت
تفكيك همچنين به ميراكنندگي بلوره و پهناي باند بستگي دارد . به صورت ايده آل تمايل به كاهش ارتعاشات
بلوره يا پهناي باند بدون اثر معكوس به حساسيت يك اصل كلي است كه در عمل براي رسيدن به آن،
مي بايست مجموعه ايي از پارامترها را در حالت بهينه قرار داد.
المانهاي پيزوالكتريك عموماً در سطح جلو و پشتي تا محل اتصال الكترودها، توسط طلا يا نقره پوشش دهي
مي شوند. شكل 2 32 پيكربنديهاي معمول الكترودها براي بلوره هاي تخت در چند تراگذار متداول را ارائه مي كند.
[ مونتاژ بلوره [ 1 : (C ) ، چيدمان الكترودهاي بلوره (b,a) شكل 2 32
10 به الكترودها، لازم μs 200  100 ) در مدت زماني كمتر يا مساوي VCD ) به دليل اعمال ولتاژ بالا
است واحد تحقيق به خوبي عايق بندي الكتريكي شود.
پشت بند به دو منظور در تراگذار مورد استفاده قرار مي گيرد، نخست آنكه ميراكنندگي و در نتيجه آن پهناي
باندكريستال را كنترل نموده، دوم اينكه انرژي سطح پشتي بلوره را چنان مستهلك كند كه هيچگونه بازتابي از
F سطح پشتي تراگذار دريافت نشود، اين قسمت مي تواند از جنس هو۶۱ ا
4 يا پلاستيك باشد.
۱ – Initial pulse
۲ – Main bang
۳ –
۴ – Air back
۱۵
F برخي سازندگان سطوح جلويي تراگذار را با اكسيد آلومينيو ۲ م۶
1پوشش مي دهند تا احتمال سايش آن كاهش يابد،
F۶ در آزمون تماسي ، گوه هاي پلاستيكي ۳
2 به منظور موقعيت دهي زاويه دار بلوره براي توليد امواج برشي مور د
استفاده قرار مي گيرند.
عدسيهاي صوتي مي توانند با هدف تمركز دادن به امواج صوتي در سطح جلويي تراگذار به كار گرفته شوند .
به صورت ايده آل امپرانس صوتي عدسيهاي متمركز كننده، ميان امپرانس تراگذار و قعطه آزمون قرار دارد. امواج
F مي توانند به صورت نقطه اي ۶۴ ي
3 متمركز شوند كه در اين صورت براي افزايش قدرت تفكيك در تشخيص عيوب
F كوچك كاربرد دارند يا به صورت استوانه اي ۶۵ ي
4 تمركز يابند كه در اين حالت براي بازرسي لوله ها و ميله ها مورد
استفاده قرار مي گيرند.
عدسيهاي متمركز كننده طول منطقه فرنل را به صورت موثري كاهش داده، فاصله انتقالي ميان منطقه
نزديك و منطقه دور را به سمت تراگذار منتقل مي كنند.
F تغييرات در پشت بند، عدم همراستايي عدسيه ۶۶ ا
F 5 و تخلخل ۶۷
6 آنها مي تواند به انتشار نامتقارن امواج منجر شود.
2 4 10  روش هاي آزمون
از آنجا كه دامنه ارتعاشات بلوره ( در واحد ميكرواي  نچ ) بسيار كم است بنا  بر اين مي بايست در سط  ح
F ميان واحد تحقيق و قطعه آزمون از مايع جفت ساز ۶۸
7 ستفاده شود . در آزمون غوطه وري ، صوت از طريق
F۶ مسير آب ۹
F۷ 8 يا ستون مايع ۰
9 به درون قطعه آزمون انتقال مي يابد حال آنكه در آزمون تماسي، فيلم نازكي از
۱ – Aluminum oxide
۲ – Plastic wedges
۳ – Spot or Point
۴ – Cylindrically
۵ – Lens misalignment
۶ – Porosity
۷ – Fluid Couplant
۸ – Water Path
۹ – Liquid Column
۱۶
F روغن، آب يا گليسري ۱ ن۷
1 به عنوان جفت ساز مورد استفاده قرار مي گيرد، در شيوه اخير چنانچه از جفت ساز استفاده
استفاده نشود، هوا انرژي صوت را تضعيف خواهد نمود.
واحدهاي تحقيق يا براي آزمون تماسي و يا براي آزمون غوطه وري طراحي مي شوند، واحدهاي تماسي نيز
F خود دو دسته اند، پرتو مستقيم ۷۲
F 2 و پرتو زاويه دا ۷۳ ر
3 (مايل). واحدهاي پرتو مستقيم موج طولي را به در ون قطعه
آزمون انتقال داده، تراگذارهاي زاويه دار موج را به صورت مايل وارد سطح آزمون مي كنند.
تراگذارهاي تماسي پرتو مست ي قم مي توانند در تكنيك پالس  پژواك يا اصطلاحاً تكنيك بازتاب همچنين در
F تكنيك عبوري ۷۴
F 4 به كار گرفته شود. اين روش  تكنيك پرتو مستقيم  در تشخيص عيوب مواز ۵ ي۷
F 5 ، ورقه ايي ۷۶
6
F ورقه اي ۷۶ ي
F 6 يا جاهاي خالي صفحه اي ۷۷ ي
7 بسيار موثر است.
در روش عبوري مي توان از يك يا دو تراگذار استفاده نمود. هنگامي كه از يك واحد تحقيق استفاده شود،
F تكنيك بازتاب يك واحدة تحقي ۸ ق۷ » روش را
گويند. در اين روش، واحد تحقيق در هر دو نقش فرستنده و « 8
ي گرنده عمل مي كند، به گونه ايي كه موج طولي را به درون قعطه فرستاده، بازتاب ها را از سطح پشتي قطعه و نيز
( از هر گونه جاي خالي واقع بر مسير پرتو دريافت مي كند. ( شكل 2 33
۱ – Glycerin
۲ – Straight beam
۳ – Angle beam
۴ – Through – transmission
۵ – Parallel
۶ – Laminar
۷ – Planet flaw
۸ – Single search unit reflection
شكل 2  33 : تكنيك بازتاب يك واحدة تحقيق
۱۷
در روش پرتو مستقيم ، عدم توازي سطح جلو و پشت قطعه مي تواند به افت جزئي يا كلي در موج بازتاب
منجر شود. جفت سازي نامناسب، عيوب با جهت گيري زاويه دار يا عيوب نزديك سطح نه فقط از موج اوليه قابل
تشخيص نيستند بلكه ممكن است به كاش در بازتاب هاي سطح پشتي منجر شوند. در چنين حالت هايي عموماً
F۷ واحدهاي دوگانه تحقيق ۹
1 ترجيح داده شده و مورد استفاده قرار مي گيرند. همانطور كه در شكل 2 34 ارائه شده
است يك واحد تحقيق در نقش فرستنده ، ديگري به صورت گيرنده عمل مي كند.
شكل 2 34 : واحدهاي دوگانه تحقيق در بازرسي قطعات با شكل نامنظم كابرد دارند
در واحدهاي پرتو زاويه ايي بلوره پيزوالكتريك روي گوه ايي پلاستيكي چنان نصب مي شود كه پرتوهاي
فراصوت تحت زاويه وارد قطعه شوند. اين تراگذارها مي توانند در بازرسي ورقه هاي تخت يا لوله ها و ميله ها مورد
( استفاده قرار گيرند. (شكل 2 35
۱ – Two search units
شكل 2 35 : واحدهاي تحقيق
زاوي هدار به منظور ايجاد امواج
برشي در صفحات تخت و ميل هها
۱۸
تراگذارهاي زاويه ايي به منظور ايجاد ارتعاش ذرات در قالب موج هاي لمب ، طولي و عرضي طراحي شده ،
45 موجي توليد مي كند كه در جهت عمود بر انتشار قطبي شده و با سطح جلويي º يك واحد تحقيق با زاويه
45 مي سازد. º قطعه آزمون زاويه
امواج برشي به دليل طول موج كوتاهتري كه دارند، در مقايسه با امواج طولي حساسيت بيشتري نسبت به
عيوب نشان مي دهند هر چند كه اين امواج اساساً در تشخيص تورق هايي كه موازي سطح جلويي قطعه هستند،
ناتوان اند.
F واحدهاي تماسي موج سطحي ۸۰
1 گوه هاي پلاستيكي را به گونه ايي به كار مي گيرند كه در آن زاويه تابش به
F اندازه زاويه ايي افزايش يابد كه امواج تابش تماماً در سطح قطعه شكست يايند۸۱
2 ، در نتيجه موجي سطحي (ريلي)
ايجاد مي گردد. مطابق شكل 2 36 موج سطحي مسير موازي سطح قعطه را مي پيمايد.
شكل 2 36 : امواج سطحي پوسته خارجي قعطه را م يپيمايند.
امواج سطحي در هر دو حالت طولي و عرضي انتشار يافته، با شدت بيشتري از عيوب سطحي تاثير مي پذ ر يند.
از اين رو روغن و آلاينده ها در سطح قطعه مي توانند امواج صوتي را تضعيف نموده، حتي به تشخيص اشتباه
منجر شوند.
۱ – Surface wave contact units
زاويه بحراني دوم – ۲
۱۹
خصوصيت منحصر بفرد امواج سطحي آن است كه بدون يا دست كم با حداقل بازتاب موازي سطوح منحني
طي مسير مي كنند.
امواج لمب به منظور تشخيص عيوب لايه ايي و متورق در سطح قعطه يا نواحي نزديك به آن كاربرد دارند،
بدين منظور و براي توليد اين امواج، معمولاً زاويه تابش موج را آنقدر تغيير مي دهند تا موج لمب دلخواه حاصل
گردد، به لحاظ فيزيكي براي توليد اين موج لازم است زاويه تابش چنان تنظيم شود كه سرعت موج طولي تابش
به سرعت مساوي موج لمب مورد نظر برسد.
در روش عبوري ممكن است دو تراگذار به كار گرفته شود، در اين صورت مطابق شكل 2 37 يكي به عنوان
فرستنده و واحد ديگر به صورت گيرنده ايفاي نقش خواهد نمود.
شكل 2 37 : روش عبوري ا باستفاده از دو واحد تحقيق ، مشاهده م يگردد امواج فراصوتي توسط
ناپيوستگي تضعيف م يشوند
بسياري از تكنيك هايي كه در روش تماسي به كار گرفته مي شوند در روش غوطه وري نيز كاربرد دارند. يك
امتياز مهم روش غوطه وري اين است كه آب عامل جفت ساز بسيار مناسبي است به گونه ايي كه در آزمون هاي
۲۰
تماسي نيز همراه با جفت سازهاي مرطوب مقداري آب مورد استفاده قرار مي گيرد تا از يك سو تنش هاي سطح
F را كاهش داده ، از سوي ديگر از حباب زاي ۸۲ ي
1 در فصل مشترك در پروب و قعطه جلوگيري نمايد.
مهمترين امتيازات آزمون غوطه وري سرعت بازرسي، قابليت ه دايت صوت در هر جهت دلخواه و سهولت
تطابق با روش هاي اسكن خودكار مي باشند. در روش غوطه وري، زمان عبور موج از درون آب بيشتر از زمان
عبور دادن موج از درون قطعه است. تمام واحدهاي تحقيق در آزمونهاي غوطه وري اساساً پرتو مستقيم بوده كه
به منظور ايجاد امواج طولي يا برشي در قطعه آزمون كاربرد دارند.
F در آزمون غوطه وري به روش پرتو مستقيم۸۳
2 ، پرتو فراصوتي عمود بر سطح آزمون اعمال مي گردد. پالس هاي
بازتاب نيز از سطح جلويي، هرگونه ناپيوستگي و سطح پشتي قطعه دريافت مي گردند. از آنجا كه سرعت سير
1 ضخامت قطعه آزمون به / صورت در فولاد و آلومينيوم چهار ر بابر آب مي باشد، طول ستون آب به اندازه 4
1 اينچ در نظر گرفته مي شود. / اضافه 4
84F
3 بدين سان همواره نشانه سطح جلويي قطعه زودتر از سيگنال سطح
پشتي دريافت مي گردد. بايد توجه نمود چنانچه آزمون غوطه وري براي قطعات مخروطي به كار برده شود مسير
ك ينواخت آب در بالاي سطح آزمون الزامي است، به ديگربيان شكل و ارتفاع ستون آب مستقل از هندسه قطعه
آزمون مي باشد.
F آزمون غوطه وري به روش پرتو زاويه دار۸۵
4 (مايل) با زاويه دادن به واحد تحقيق به منظور توليد امواج برشي
در قطعه آزمون انجام مي گيرد. شكل 2 38 در اين ارتباط ارائه شده است. تابش مايل امواج فراصوتي در آزمون
غوطه وري از يك سو به حداكثر دريافت نشانه از ناپيوستگيها و عيوبي كه به صورت زاويه دار نسبت به سطح
قطعه قرار گرفته اند منجر شده، از ديگر سوي به تعيين دقيق تر جهت عيوب مي انجامد.
۱ – Air bubble
۲ – Straight beam immersion testing
۱ اينچ / شايان ذكر است اگر ضخامت قطعه ۱ اينچ باشد، حداقل طل ستون آب ۲
۳ – خواهد بود.
۴ – Angle beam immersion testing
۲۱
شكل 2 38 : توليد امواج برشي با استفاده از آزمون غوطه وري به روش پرتومايل
F آزمون غوطه وري با عبور كامل ۸۶
1 مطابق شكل 2 39 انجام مي شود. عدسي هاي صوتي عموماً به
منظور حصول تعامد پرتوها بر سطح قطعه آزمون مورد استفاده قرار مي گيرد. تراگذار دريافت كننده براي دستيابي
به ه بترين راندمان و دريافت حداكثر انرژي انتقال يافته كاربرد دارد.
۱ – Through Transmission immersion testing
شكل 2 39 : عبور كامل براي
قطعه مدور پوشش شده از طريق
آزمون غوطه وري
۲۲
اين آزمون با دوران ديسك هاي محرك به صورت اتوماتيك انجام مي گيرد.
F چندين روش تصحيح شده در آزمون غوطه وري نظير پروب هاي آب افشان ۸۷
F 1 ، پروبهاي حباب ساز ۸۸
2 و
F پروبهاي تاير پرشده از مايع ۸۹
F 3 يا پروبهاي چرخ گونه ۹۰
4 وجود دارد كه در شكل 2 40 ارائه شده اند.
شكل 2  40 : چند نمونه از پروبهاي تخصصي آزمون غوطه وري
در شكل 2 41 نمونه ايي از پروبهاي آب افشان كه براي آزمون سرعت بالاي لوله ها مورد استفاده قرار
مي گيرد، ارائه شده است.
۱ – Squirter Probes
۲ – Bubbler Probes
۳ – Liquid – Filled tire
۴ – Wheel – Type Probes
[1] : شكل 2 41
۲۳
2 4 11  تجهيزات آزمون فراصوتي
تفاوت در امپرانس صوتي مواد مختلف ، كشف عيوب را امكانپذير مي سازد . امپرانس صوتي هوا تقريباً
150000 برابر امپرانس صوتي اغلب فلزات مي باشد و از اين رو سرعت سير صوت در فولاد تقريباً 18 برابر
هواست.
در ادوات پالس  پژواك با تحريك كريستا ل پيزو الكتريك توسط پالسهاي الكتريكي، پالسهاي صوتي ايجاد
مي شود. امواج صوتي سپس از تراگذار و عامل جفت ساز عبور نموده، وارد قطعه آزمون مي شوند . پالس هاي
صوتي ماداميكه با افزايش ناگهاني در امپرانس صوتي  نظير فصل مشترك با هوا  مواجه نشده اند، پيوسته
خواهند بود. به ديگر بيان هوا به مثابه يك مرز انتقالي عمل نموده، بازتاب امواج صوتي را موجب مي گردد . بايد
توجه داشت دامنه پژواك هاي ناشي از عيوب نسبت به پژواك هاي سطوح جلو و پشت قطعه، كمتر خواهد بود .
چند صد موج بازتاب مي توانند دريافت شده، توسط مدارات الكترونيك پردازنش گردند و نهايتاً به عنوان يك
خوانش دقيق مجزا تلقي شوند.
ادوات پالس  پژواك پيشرفته از مولدپالس، مستهلك كننده، تقويت كننده و آناليزور طيف با اسيلوسكوپ
تشكيل شده اند. حساسيت يك سيستم آزمون فراصوتي به واحد تحقيق ، ايجاد كننده يا مولد پالس و مشخصات
اسكن نمايش مي دهند. در –A تقويت كننده بستگي دارد. بيشتر تجهيزات پالس  پژواك اطلاعات را به صورت
اسكن، اسيلوسكوپ پالس اوليه يا نشانه سطح جلويي، بازتاب سطح پشتي يا پالس پژواك و –A نمايش
انعكاس هاي ناشي از هر گونه ناپيوستگي را نمايش مي دهد. دامنه پالس روي محور عمودي و زمان سپري شده
اسكن در نتيجه –A يا فاصله نيز روي محور افقي ارائه مي گردد. نشانه هاي تصادفي و بعضاً پردامنه در نمايش
اسكن مخصوصاً براي بازرسي جوش ها كاربرد دارد. –A تداخل هاي الكتريكي مي باشند. نمايش
۲۴
[ اسكن [ 3 –A شكل 2 42 : نمودار نمايش
اسكن در بازرسي هاي سريع مورد استفاده قرار مي گيرند. اطلاعات مربوط به مقطع عرضي –B تجهيزات
اسكن در بازرسي لوله ها و ميله ها بسيار موثر است . شكل 2 43 –B قطعه در اين نمايش ارائه مي شود. شيوه
اسكن را ارائه مي كند. –B نمودار نمايش
[ اسكن [ 3 –B شكل 2  43 : نمودار نمايش
۲۵
اسكن ، ناحيه عيب آن گونه كه از نماي بالا ديده مي شود ارائه مي گردد . اين شيوه در –C در نمايش
بازرسيهاي فوق سريع كاربرد داشته، اگر چه موقعيت و اندازه عيوب را نمايان مي سازد ليكن هيچگونه اطلاعاتي
در زمينه عمق عيب و مكان آن در حد فاصله سطح بالا و پايين قطعه را شامل نمي شود. شكل 3 44 نمودار
اسكن را ارائه مي كند. –C نمايش
[ اسكن [ 3 –C شكل 3 44 : نمودار نمايش
اسكن را نشان مي دهد. –C شكل 3  45 يك نمايش متداول
[ اسكن واقعي از يك صفحه تخت [ 1 –C شكل 3  45 : نمايش
۲۶
2  4 12  رويه آزمون
در آزمون فراصوتي انتخاب پارامترهاي كاري به عوامل متعددي از جمله قطعه آزمون، ناپيوستگيهاي مورد
انتظار ، در دسترس بودن تجهيزات و محدوديت هاي زماني و اقتصادي بستگي دارد. جدول 2 4 ر بخي ملاحظات
مربوط به فركانس را در آزمون هاي تماسي ارائه مي كند.
پارامتر آز
مون فركانس پيشنهادي (مكاهرتز)
0. آهن ريخته گ
ري شده  مواد دانه درشت فولاد پركن 5
2. 0  025 . فولاد دانه ريز ، ناپيوستگيهاي ظريف ، لوله ه
ا ، آهنگري سنگين 5
5 . آهنگري سبك  عيوب ميكروسكپي  ترك ه
اي خستگي  اكستروژن 10  0
جدول 2 4 : ملاحظات مربوط به فركانس
اندازه تراگذار و نوع آن يكي از پارامترهاي مهم آزمون است . تراگذارهاي قطور ، تراگذارهاي مستطيلي و
F۹ فرچه ايي ۱
F 1 و تراگذارهاي چند بلوره ۹۲
2 اگر چه حساسيت كمتري دارند به طور موثري در بازرسي سريع سطوح
بزرگ به كار گرفته مي شوند. واحدهاي تحقيق بزرگ، نازك و فركانس بالا بيشتر در معرض شكست بوده،
تراگذارهاي فركانس پايين عمق و طول نفوذ صوتي بيشتري از خود نشان مي دهند. واحدهاي تحقيق كوچك با
اشعه متمركز در كشف عيوب حساسيت و دقت بيشتري را ارائه مي كنند.
در حالت كلي علاوه بر اندازه تراگذار و فركانس پارامترهاي ديگري نيز بر سرعت بازرسي موثر اند كه برخي از
آنها عبارتند از :
اندازه و شكل قطعه آزمون 
۱ – Rectangular – Shaped Paintbrush Transducer
۲ – Multiple Crystal Transducer
۲۷
اسكن C يا B ، A ، نحوه نمايش اطلاعات 
نرخ تكرار پالس 
F بلوك هاي آزمون ۹۳
1 كه هندسه و ناپيوستگيهاي معلوم دارند براي كاليبراسيون تجهيزات آزمون فراصوتي  چه
تماسي ، چه غوطه وري  به كار گرفته مي شوند. به ديگر بيان كاليبراسيون تجهيزات فراصوتي از طريق مقايسه
با قطعات مرجع استاندارد كه معمولاً داراي سوراخهاي كف تخت و با قطر معين هستند انجام مي گيرد . كاربرد
اساسي قطعات استاندارد در تخمين اندازه عيوب است. به منظور حصول نشانه هاي ا قبل تكرار از ناپيوستگيهاي
F معلوم قطعات استاندارد به صورت فاصله دامنه ۹۴
F۹ 2 ، مساحت دامنه ۵
F۹ 3 ، تفكيك ۶
4 و قطعات مرجع موسسه بين المللي
F۹ جوشكاري ۷
، 3/ 5 توسعه يافته اند. منظور از قطعات فاصله دامنه نوزده قطعه استوانه ايي شكل به قطر ثابت ( 64
8 گاهي نيز 2 اينچ) مي باشد. در مركز سطح زيرين اين بلوك هاي استاندارد يك سوراخ كف تخت به / 5/64 و 64
3 اينچ) ايجاد شده است. از آنجا كه اين قطعات با طول هاي متفاوت ساخته مي شوند ناگزير / عمق معين ( 4
مسيرهاي صوتي مختلفي را از سطح قطعه تا كف سوراخ ايجاد مي كنند. اين قطعات به قطعات مرجع فاصله
از هشت بلوك استاندارد داراي سوراخ هاي كف ASTM نيز معروف اند. قطعات مساحت دامنه ASTM دامنه
8 اينچ تشكيل مي شوند . قطعات فاصله  مساحت / دامنه تركيبي / 1 تا 64 / تخت با قطرهاي متغير از 64
شامل 10 بلوك استاندارد و بلوك هاي معمولي تفكيك داراي 38 سوراخ با م ي سرهاي صوتي متفاوت ، ASTM
0 تا 1025 اينچ مي باشند. شكل 3  46 مجموعه قطعات فاصله دامنه، قطعات مرجع جوشكاري . متغير از 05
و قطعات زاويه دار كوچك كاليبراسيون را نمايش مي دهد.
۱ – Test blocks
۲ – Distance
۳ – Area amplitude
۴ – Resolution
۵ – International Institute of Welding
۲۸
شكل 3  46 : قطعات مرجع فاصله  دامنه
برخي از پارامترهاي كاري (قابل كنترل) و پارامترهاي قطعه آزمون (ثابت) كه فرآيند كاليبراسيون را تحت
تاثير قرار مي دهند در جدول 2 5 ارائه شده اند
۲۹
پ
ارامترهاي كاري پارامترهاي قطعه
ر
وش جفت سازي مستهلك كنندگي
ا
ثر فاصله  دامنه هندسه
ن
وع تجهيزات سطح
ر
وش اسكن سرعت
م
شخصات تراگذار مشخصات عيب شامل :
ش
كل پرتو عمق و شكل و اندازه
ف
ركانس امپرانس
ا
ندازه موقعيت و جهت گيري
جدول 2  5 : پارامترهاي كاليبراسيون
مي توان اصول و رويه حاكم بر آزمون فراصوتي را در مراحل زير خلاصه نمود.

1 ه
دف 11 –
تنظيم گام پيشروي

2 ن
وع آزمون 12 –
تنظيم سرعت

3 ت
جهيزات 13 –
كاليبراسيون استاتيك

4 استانداردهاي مقايسه ا
يي كاليبراسيون 14 –
كاليبراسيون طولي ناچ ها

5 ا
نتخاب تراگذار 15 –
كاليبراسيون عرضي تاچ ها

6 ك
شف عيوب طولي 16 –
كاليبراسيون ديناميك

7 آ
ناليز ديناميك 17 –
آزمون

8 آ
ناليز استاتيك 18 –
آناليز عيوب

9 ك
شف عيوب عرضي 19 –
كنترل كاليبراسيون

10 ت
مركز تراگذار 20 –
جمع آوري و تكميل فرم بازرسي
نمونه ايي از فرم بازرسي مربوط به آزمون فراصوتي در جدول 2 6 آمده است.
۳۰
جدول 2 6 : فرم مشخصات
2 4 13  تكنيك هاي پيشرفته آزمون فراصوتي
1 4 13  1 روش زمان پرواز پراش
(TOFD) زمان پرواز پراش
98F
1 روشي است مفيد براي تشخيص نوك ترك هايي كه عموماً در امتداد ضخامت
ورق ها، لوله ها و مخازن ظاهر مي شوند. در اين روش از پراشيدن موج از نوك ترك ها براي اندازه گيري عمق و
اندازه ترك استفاده مي شود. موج فراصوتي در برخورد با انتهاي ترك پراشيده و يا خم مي گردد و به اين ترتيب
موج جديدي را در ماده ايجاد مي كند.
در شكل 3 47 خم شدن موج تابشي موجب ايجاد موج جديدي شده است كه اين موج از نوك فوقاني ترك
ارسال مي شود. سيگنال حاصل از اين موج نشان دهنده محل قرار گرفتن نوك ترك است. امواج فراصوتي، در هر
دو حالت طولي و عرضي مي توانند از نوك ترك ها پراشيده شوند و سيگنال هاي لازم را براي ارزيابي طول ترك
ناميده م يشود – ۱ Time – of – Flight Diffraction و يا Tip Diffraction در اين روش در زبان انگليسي
Project No. _________________________________________________________________
Customer __________________________________________________________________
Customer’s address _________________________________________________________
Governing specifications _____________________________________________________
Remarks ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Comparative Standard Notches
Longitudinal o.d. ________ i.d. ________ length ________ depth ________
Transverse o.d. ________ i.d. ________ length ________ depth ________
Instrumentation ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Transducer beam size Longitudinal notch ______________________________________
Transverse notch ________________________________________
Prepared by _______________________________________ NDT level III certification
Date ______________________________________________________________________
۳۱
ايجاد نمايند. استفاده از امواج طولي تفسير نتايج را دشوار مي سازد زيرا به علت تغيير حالت، هر دو حالت طولي و
F عرضي موج در داخل قعطه وجود خواهند داشت. به اينگونه آزمون ها آزمون دو حالته ۹۹
1 گفته مي شود . يكي از
ارزيابي و يا اندازه گيري طول ترك مي باشد. در شكل 3 47 بخشي از « زمان پرواز پراش » كاربردهاي معمول
امواج فراصوتي از طول ترك بازتابيده شده اند. اگر طول ترك بلندتر از پهناي دسته پرتو نباشد . موج پراشيده
شده اي در نوك ترك ايجاد مي گردد. اگر ترك عميق تر باشد، تراگذار بايد آنقدر جابجا شود تا حداكثر ارتفاع براي
نشانة مربوط به موج پراشيده شده بدست آيد. لازم به ذكر است كه تشخيص سيگنال حاصل از پراشيدن موج از
نوك ترك بدين طريق حتي براي با تجربه ترين افراد نيز مي تواند كاري دشوار باشد.
شامل موارد زير است : « زمان پرواز پراش » كاربردهاي
F اندازه گيري طول ترك هايي كه در زير روكش فلز ۱۰۰ ي 
2 مخازن تحت فشار و لوله ها قرار دارند.
اندازه گيري طول ترك در امتداد ديوارة لوله هايي كه از ورق هاي فلزي با استفاده از جوشكاري ساخته شده اند. 
F تشخيص اندازه و قطر مك هايي كه در جوش ها، كامپوزيت ه ۱۰۱ ا 
3 و سراميك ها وجود دارند.
شكل 3 47 : پراش از نوك ترك
2 4 13  2 پروبهاي آرايه فازي
به طور كلي روش تست و بازرسي قبل و در حين سرويس براي مخازن تحت فشار راكتورها، با استفاده از
0 ، امواج عرضي با زاويه ° 45 و ° 60 و ° 70 و با استفاده از تراگذارهاي تكي و º تراگذارهاي امواج طولي با زاويه
۱ – Bimodal
۲ – Clad
۳ – Composite Materalis
۳۲
به روش پشت سر هم مي باشد. اين روش از تعداد زيادي پروب در يك سري و به صورت پشت (T/R) دوتايي
سرهم استفاده مي كند بخاطر انعطاف پذيري بالاي سيستم در اثر تركيب الكترونيكي آن، داراي مزيتهايي شامل
موارد زير مي باشد :
كاهش ميزان زمان آماده سازي و 
افزايش كارايي سيستم براي رديابي و آناليز عيب مي باشد. 
با استفاده از سري تراگذارها ، ميدان صوتي در يك صفحه منتشر مي شود و متغيرهاي ميدان با تغيير هندسي
ناحيه ف ا عل تراگذار در صفحه مورد نظر مشخص مي شوند. در مواردي مثل قطعات با اشكال پيچيده لازم است
كه نه تنها امواج اولتراسونيك به صورت صفحه اي بلكه به صورت سه بعدي (به عنوان مثال : بازرسي سطوح
مشبك قسمتهاي بالايي و پايين راكتورهاي تحت فشار ) پخش و متمركز شود . براي باز رسي جوشهاي
پارامترهاي مهم در سري پروب شامل 1) فركانس ، 2) نوع موج (طولي و عرضي و سطحي )، 3) پهناي
5) پهناي باند، 6) طول پالس ، 7) ناحيه مرده، 8) حساسيت و ، (Near field) دسته پرتو، 4) طول ميدان نزديك
9) اتصال سطح مقطع صوتي و الكتريكي مي باشند، پارامترهاي 2 تا 4 در يك فركانس ميانگين ثابت بستگي
به، ابعاد كلي شكاف و فاصله مركزي فرستنده ها از يكديگر، تعداد پيزوالكتريكها، اندازه و شكل پيزوالكتريكها
دارند. پارامترهاي 5 تا 9 هم توسط شكل هندسي پيزوالكتريك، تاثير پذير هستند علاوه بر موارد گفته شده،
پارامترهاي الكتر ك يي، انعطاف الكتريكي و انطباق صوتي مهم مي باشند.

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

فرم پذیرش در انجمن بازرسی فنی آمریکا

Former Member (more than 6 months lapse in membership):
Yes, Member # No
Last Name First Name M.I. Mr./Ms.
Home Address
City State Zip/Postal Code
Country Phone Fax
Cell Phone Home E-mail Birth Date (MM/DD/YYYY)
Company Name
Company Address
City State Zip/Postal Code
Country Business Phone Business Fax
Business E-mail
Member Information
ASNT Individual Membership Application
Send Materials to: Home Office
Did you learn about ASNT through a member? Yes No
If “Yes”, member’s name: ________________Member’s # (if known)_____
Local Section (Chapter) Choice
Choices posted online at http://www.asnt.org
Complete both sides of this form and mail or fax to:
ASNT, PO Box 28518, Columbus, OH USA 43228–0518
Fax 614.274.6899.
Join online at http://www.asnt.org.
For Questions Contact:
Phone 614.274.6003
Toll Free 800.222.2768 (US/Canada)
Please complete both sides of this form.
Membership Profile
Highest Educational Level
Grades 1–12
High School Diploma
Some College
2-Year Associate Degree
4-Year Undergraduate Degree
Master’s Degree
Doctorate Degree
Your Job Function—Choose the one which best describes
your role. (select only one)
NDT Management Sales/Marketing
Quality Management Researcher
Engineer Academic/Educator
Technician/Inspector Trainer/Instructor
Consultant Student
Gender Male Female
Year of Birth
Years of Experience in NDT
0–5 6–10 11–15 16–20 21 & over
Number of people involved with NDT at your company
1–5 6–20 21–50 51–100 over 100
Purchasing Responsibility (select all that apply)
I recommend/approve purchase of
equipment/instruments/supplies
I recommend/approve purchase of training & study
materials/programs
I recommend purchase of services
I am not involved in purchasing
With which NDT method(s) do you work? (select all that apply)
Acoustic Emission Liquid Penetrant
Alternating Current Magnetic Flux Leakage
Field Measurement Magnetic Particle
Electromagnetic/Eddy Current Neutron Radiography
Ground Penetrating Radar Radiography
Infrared & Thermal Ultrasonics
Laser Vibration Analysis
Leak Visual
Source Code WEB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Last Name First Name
With Airmail
Service Included
Dues with Airmail
Service Included
One-Year
Two-Year
Three-Year
Five-Year
Student, One-Year Must submit transcript or letter of enrollment
Military Rank E-5 or lower
$75 $123
$135 $219
$190 $304
$300 $475
$15 $63
$30 $78
Membership Options
Return with payment to The American Society for Nondestructive Testing, Inc., PO Box 28518, Columbus OH 43228-0518;
Or join online at http://www.asnt.org, Fax 614.274.6899, Phone 614.274.6003 or 800.222.2768 US/Canada. Federal ID# 31-1231529.
Payment Information Total Amount Paid $
AmEx MasterCard Visa Discover Form of Payment Check Funds Transfer
Type of Card
Account Number
Name on Card Print please
Signature
Cardholder Information
Personal Business
Exp. Date
Address, City, State, Zip, Country
CIN*
* Credit Card Identification Number. For Visa/MasterCard/Discover: The three-digit value is printed on the signature panel on the back of cards immediately
following the account number. For American Express: 4 digit, non-embossed number printed above your account number on the face of your card.
Research in Nondestructive Evaluation (RNDE®) Individual Subscription
RNDE® is ASNT’s quarterly research journal.
Print Subscription — for current volume
Electronic Subscription — for current volume
Print and Electronic Subscription —a savings of $35
$55 $129
$55
$75 $149
All pricing subject to change.
Dues are nonrefundable,
nontransferable. Includes
subscription to Materials
Evaluation and The NDT
Technician, a quarterly
newsletter.
For members outside
North America: Unless airmail
is specified, all materials will be
sent sea/surface mail; allow 3-4
months for delivery.
Do not miss out on subscribing
to ASNT’s quarterly research
journal, RNDE.
Dues
Choose the one business industry segment that best
describes your company. (select only one)
NDT Utilization Business
Aerospace/Aviation/Aircraft Medical
Amusement Rides & Skiing Nuclear
Automotive Optical
Chemical & Petroleum Ordnance
Construction Pipeline
Commercial Labs Pulp/Paper
Infrastructure (Roads & Bridges) Railroad
Electronics Semi Conductor
Marine Utilities
NDT Supplier Business
Consulting Robotics
Distributor/Manufacturers’ Supplies
Representative Training
Equipment Computer Software
Research Computer Hardware
Choose the primary type of application of NDT that you do?
(select only one)
Design and Failure Analysis
Field Inspection
Incoming Inspection
In-service, Plant/Operation Maintenance & Process Control
Product Life Extension
QA/QC Reliability
None of the above
Highest Level of NDT qualification. (select only one)
None ASNT NDT Level III
Level I ACCP Level II
Level II ACCP Level III
Level III IRRSP
Other_____________________________________
Membership Profile continued
9. 10.
11.
All payments including checks and money orders must be made in U.S. funds (dollars) through U.S. Banks.

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

اسامی بازرسان فنی ایران

اسامی بازرسان فنی ایرانی دارای سطح3بین المللی عضو انجمن بازرسین آمریکاASNT
Certificate holders (66) who match your query: Agha Amiri, Afshin Tehran, IRAN Akbari, Nader Tehran, IRAN Arafi, Mohammad Reza Esfahan, IRAN Arfaei, Meisam Shokri Tehran, IRAN Asgari, Jahangir Arak Markazi, IRAN Asghary, Samad Tehran Tehran, IRAN Asnafi, Sepehr Tehran, IRAN Azhdary, Mahdy Tehran, IRAN Azimi, Hossein Rafsanjan, IRAN Babaki, Ghasem Tehran, IRAN Baghernezhad, Mohammad Arak, IRAN Behbahani, Mohammad Bagher Bahadori Tehhran, IRAN Behbahani, Nader Bahador Tehran, IRAN Behbahani, Navid Bahador Tehhran, IRAN Dadkhah, Saeed Reza Tehran, IRAN Dalirian, Mohammad Saveh, IRAN Damghani, Masoud S Tehran, IRAN Dehnad, Hamed Tehran, IRAN Delroshan, Ali Arak Markazi, IRAN Divsalar, Rahmatollah Royan Mazandaran, IRAN…

Doshanloo, Behrouz Shaker Tehran, IRAN Farhadi Roudbari, Siamak Karaj , IRAN Ferdows, Seyed Arash Tehran, IRAN Ghaffari, Shahoo Karaj, IRAN Ghorbany, Ahmad Tehran, IRAN Hamidi, Hassan Mashhad, IRAN Hasanpour, Mostafa AMOL MAZANDARAN, IRAN Heidari, Amir Tehran, IRAN Heshmat Dehkordi, Ebrahim Isfahan, IRAN Jaghervand, Mehdi M Tehran, IRAN Javadians, Hrand Tehran, IRAN Karimihamed, Arash Tehran, IRAN Katouzi, Mir Amir Ehssan Tehran, IRAN Kehtari, Mehrdad Tehran, IRAN Khatib, Nima Mashhad, IRAN Mahmoodian, Mohammad Tehran, IRAN Majnoon Jahromi, Jamshid Karaj, IRAN Marnani, Arezoo Asgari Isfahan, IRAN Mohseni Homagerani, Ebrahim Laleh Square Isfahan, IRAN Moradifard, Hamid Tehran, IRAN Mosayebi, Mohammad A Shahrood Semnan, IRAN Mostajeran, Mohsen Isfahan, IRAN Mousania, Iman Tehran, IRAN Nadim, Iradj Tehran, IRAN Naeimie, Hamid Shareray, IRAN Nicksefat, Reza Tehran, IRAN Osquei, Iraj R Shahreziba Tehran, IRAN Pourrokni, Mohammad Ahwaz, IRAN Rabiee, Behnam Tehran, IRAN Rabiei, Hamid Mashad , IRAN Rafiee Sereshki, Mohammad H Tehran, IRAN Rafieeye, Ali Neyshabour, IRAN Rastegarpour, Hossein Mashhad, IRAN Rostami, Peyman Tehran, IRAN Safari, Mehran Fardis, IRAN Shahrestani, Seied Babak Shiraz, IRAN Shamaghdari, Mojtaba Mashhad Khorasan, IRAN Sheikholeslami, Seyed Mohammad Tehran, IRAN Tabrizian, Abolfazl Tehran, IRAN Tafreshi, Abolfazl Karbalaie Nassrollah Arak, IRAN Tavallaie, Mahmoud Tehran, IRAN Tazikeh, Hamid Tehran, IRAN Vatankhah Yeganeh, Hossein Tehran, IRAN Yousefinia, Afshin Valiasr Town Tehran, IRAN Zare Tavakoli, Hasan Tehransar TEHRAN, IRAN Zolfaghari, Fereidoon Mehrshahr Karaj, IRAN

See more

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید